Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Opiekunki/Opiekuna

Na podstawie art.13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opieka dla Seniora sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Opolu, ul.
Johanna Wolfganga Goethego 4/2, 45-920 Opole. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować:
- dzwoniąc pod numer telefonu: +48 519 421 903
- pisząc na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana albo od osób lub podmiotów, które działając w naszym
imieniu lub na nasze zlecenie prowadzą działania rekrutacyjne.

3.    W przypadku danych zbieranych z inny źródeł niż bezpośrednio od Pani/Pana przetwarzać będziemy dane zwykłe (w tym imię, nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o posiadanych kompetencjach i umiejętnościach, preferencje co do warunków współpracy) oraz dane o stanie zdrowie, w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o podjęciu współpracy, zawarcia umowy oraz dostosowywania przedstawianych Pani/Panu ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów.

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)    zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) dostosowywania przedstawianych Pani/Panu ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów
(w zakresie zwykłych danych osobowych na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wizerunku na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia na podstawie udzielonej zgody - art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
c) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:
− Kodeks Cywilny;
− Kodeks Pracy;
− ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
− ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
− ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
− ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
− ustawa o rachunkowości;
− ustawa Ordynacja podatkowa;
− ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
d) w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (w szczególności danych dotyczących zdrowia) – w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
e) w pozostałych przypadkach - jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
− organizacja przewozów dla opiekunek/opiekunów;
−    zarządzenie organizacją, w tym wykonywanie czynności administracyjnych, zarządzanie personelem, komunikacja, wykonywanie analiz statystycznych i opracowywanie raportów;
− zarzadzanie jakością, w tym przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz poddawanie się audytom
wykonywanym przez podmioty zewnętrzne;
−    pozyskiwanie wiedzy i podnoszenie kompetencji, w tym przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych oraz korzystanie z usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez podmioty zewnętrzne;
− ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
− prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych;
− administrowanie infrastrukturą IT;
−    zapewnianie ciągłości działania oraz ochrona danych poprzez wykonywanie i przechowywanie archiwalnych, roboczych lub awaryjnych kopii danych oraz zachowanie ich integralności i testowanie poprawności;
−    zapewnianie bezpieczeństwa danych oraz ochrona infrastruktury IT poprzez stosowanie monitoringu sieci, stanowisk roboczych, oprogramowania oraz aktywności użytkowników.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
a)    w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jest wymogiem umownym, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy;
b) w zakresie dostosowywania ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania tego celu, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości otrzymywania ofert na świadczenie usług opieki;
c)    w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – jest wymogiem ustawowym, podanie tych danych jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora i potencjalnie naruszenie przepisów prawa;
d) w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości
realizacji poszczególnych, wskazanych wyżej celów przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej wskazanych celów, tj.:
a)    w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody w celu dostosowywania ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
c)    w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynikają te obowiązki;
d) w zakresie danych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu realizacji tych
celów albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych wyżej celach, Pani/Pana dane mogą być przez nas
udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
- organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa (np. bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);
-    podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych, w celu realizacji zawartych umów lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub tych podmiotów (np. klientom, podopiecznym, przewoźnikom lub innym kontrahentom);
-    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową i/lub kadrowo-płacową, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub wykonującym audyty).

8. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawienia) danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. a lub na art. 9 ust. 2 lit. a (czyli przetwarzania na podstawie zgody); wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
h)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Pani/Panu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem.

10. Nie będziemy wobec Pani/Pana podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Über uns

Geschrieben von Super User. Veröffentlicht in Uncategorised

Jeder von uns sorgt sich um den Gesundheitszustand der Menschen, die uns nah sind, die wir lieben und schätzen. Vor allem sind das unsere Eltern und Großeltern. Oft ist es nicht leicht das Berufs- bzw. Privatleben mit der Pflege unserer Verwandten zu verbinden. Nicht immer können wir ihnen so viel Aufmerksamkeit und Pflege schenken, wie sie brauchen.

Wir streben danach, dass die älteren Menschen ihren Lebensabend bei sich zu Hause verbringen könnten, in bekannter Umgebung, wo sie ihre Familie und Freunde um sich herum haben können, wo immer jemand für sie zur Verfügung steht und seine Hilfe tagsüber und nachts anbietet.

Unsere Betreuungskräfte bieten Hilfe je nach Erwartungen und individuellen Bedarf der zu betreuender Personen. Sie sind qualifiziert, haben Erfarung im Bereich der Betreuung und verfügen über befriedigende/kommunikative bis sehr gute Deutschkenntnisse, sind zuverlässig und verantwortungsbewusst.

Die durch uns eingesetzten Betreuungskräfte sind in Polen sozialversicherngspflichtig angemeldet und verfügen über das A1-Formular und die EU-Versicherungskarte (EKUZ).

Kosten der Betreuung sind von dem Leistungsaufwand, der Pflegeerfahrung und den Deutschkenntnissen der Betreuungskraft abhängig.

Wenn Ihnen der Lebensabend Ihrer Eltern, Großeltern oder Verwandten am Herzen liegt und Sie nach der Suche nach einer geeigneten Betreuungskraft sind, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Unsere Firma garantiert Ihnen einen kompetenten Ansprechpartner in beiden Sprachen: Deutsch und Polnisch.

Dazu kooperieren wir auch mit namhaften Partnern aus Deutschland  und betreuen unsere Kunden deutschlandweit.

Kontaktdaten

Opieka dla Seniora Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Johanna Wolfganga Goethego 4/2
45-920 Opole
woj. opolskie

 • +48 77 459 22 01
 • +48 519 421 903
 • +48 77 54 66 042
 • Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

  Bürozeiten
  Mo. – Fr. | 8:00 – 16:00

  Datenschutzrechtlich verantwortlich für die Korrespondenz mit Ihnen ist die Gesellschaft Opieka dla Seniora sp. z o. o. sp. k. mit Sitz in Opole, ul. Johanna Wolfganga Goethego 4/2, 45-920 Opole. Ausführliche Informationen über die Verarbeitung von Daten durch die Gesellschaft sind unter der Internetadresse: https://www.opiekadlaseniora.eu/pl/polityka-prywatnosci abrufbar.

  Logowanie